Principal » comerç algorítmic » Certificat de títol

Certificat de títol

comerç algorítmic : Certificat de títol
Què és un certificat de títol?

Un certificat de títol és un document emès per l'estat o municipal que identifica el propietari o propietaris de béns personals o reals. Un certificat de títol proporciona proves documentals del dret de propietat principalment per a béns immobles.

Quan el certificat del títol és expedit per una propietat immobiliària, com ara un terreny o una casa, el certificat del títol és una declaració d'opinió sobre l'estat del títol, basada en un examen detallat dels registres públics especificats.

Les obligacions i els préstecs pendents s’identifiquen al certificat de títol d’un vehicle.

Com funcionen els certificats de títol

Els certificats de títol poden aplicar-se a qualsevol tipus de propietat que tingui un títol, en particular, béns immobles i vehicles. El propietari pot assumir el títol un cop esborrades les seves obligacions contractuals i financeres.

La informació sobre el certificat de títol inclou el nom del propietari i informació sobre la propietat. Per exemple, el certificat del títol del vehicle contindrà el nom i l’adreça del propietari, així com el número d’identificació del vehicle (VIN).

Al món de la propietat immobiliària, el títol inclou el dret o l'evidència del dret de propietat de béns immobles. Perquè totes les parts implicades tinguin una valoració precisa de la propietat, és necessària la conservació de registres públics, ja que proporciona un avís legal i públic sobre l’interès d’una entitat en una propietat específica. Aquest rastre de paper públic permet a les parts protegir els seus interessos davant de reclamacions de tercers.

Durant la venda d'una propietat, el propietari ha de garantir al comprador que el títol que es transmet és lliure i lliure de reclamacions de qualsevol altra persona. Una part d’aquest procés està demostrant la prova de propietat mitjançant un certificat de títol. Per tant, el certificat de títol és una declaració d'opinió que una empresa o advocat titular considera que la propietat és gratuïta i clara, basada en la investigació de registres públics disponibles. Els registres públics normalment enumeren qualsevol gravamen en la propietat, com ara garanties o servituds.

Certificats de títol no immobiliaris

També s’emeten certificats de títol per a vehicles: automòbils, autobusos, motocicletes, autocaravanes, remolcs i camions, aeronaus i naus aquàtiques, i sovint s’anomenen colps rosats. Aquests són emesos per una agència estatal designada per identificar el propietari del vehicle en qüestió. Al certificat de títol s’identifiquen totes les obligacions o préstecs pendents.

Sovint, el prestador mantindrà el títol fins que s’hagi satisfet l’obligació, moment en què es lliura la garantia i se li enviarà el propietari el certificat de títol. Preneu préstecs per a automòbils, per exemple. Si adquiriu un SUV nou i el concessionari finança el vostre préstec, conservarà el títol fins que feu l’últim pagament. El títol es transferirà al vostre nom un cop pagat completament el préstec.

Garantia de propietat

Un certificat de títol no és la garantia d’un títol lliure i clar. Pot haver-hi gravacions i gravats no registrats, informació registrada incorrectament o activitat fraudulenta que simplement es desconeixen. Per aquest tipus de raons, es compra una assegurança de títol per protegir el venedor de qualsevol reclamació derivada d’activitats fraudulentes o no fraudulentes anteriors o desconegudes. Les empreses titulars proporcionen certificats de títol als prestadors que requereixen aquests documents abans d'aprovar préstecs hipotecaris.

Compres per emportar

  • Un certificat de títol és un document emès per Estat o municipal que identifica el propietari de béns personals o reals.
  • Els certificats de títol s’utilitzen sovint en transaccions de béns immobles i vehicles.
  • El certificat no és la garantia d’un títol gratuït i clar.

Certificat de títol contra escriptura

Tant un certificat de títol com una escriptura són documents escrits que s’utilitzen per a acreditar la propietat. Però les dues presenten diferències inherents. Si bé el certificat de títol és una opinió d’estat i no garanteix la propietat, l’escriptura és un document utilitzat quan hi ha una transferència de propietats d’un venedor a un comprador. En emetre una escriptura, el venedor transfereix els interessos al comprador, també conegut com a cedent. L’escriptura també pot esbrinar informació detallada sobre la propietat.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició de la cerca de títols Una cerca del títol és la recerca de registres públics per determinar la propietat legal d'una propietat i esbrinar quines reclamacions hi ha sobre la propietat. més Què és un acte de garantia? Una escriptura de garantia és una transferència de títol en què el venedor es compromet al comprador que la propietat és propietat lliure i lliure de totes les garanties. més Assegurança sobre el títol Títol d'assegurança que protegeix el titular de pèrdues o danys per motius de garantia, gravàcies o defectes en el títol o propietat real d'una propietat. més Títol clar Un títol clar és un títol sense cap tipus de deteriorament, fiança o gravamen d'altres parts i no suposa cap qüestió sobre la propietat legal. més Exploració dels tipus de títols Un títol és un document que mostra la propietat legal sobre una propietat o bé. Un títol pot representar la propietat d’un bé real o físic o d’una propietat intangible. més Escriptura de garantia especial Una escriptura de garantia especial és una escriptura en la qual el venedor d'una peça de propietat només garanteix els problemes o gravàcies en el títol de propietat que es va produir durant la seva propietat. És més comú amb béns immobles comercials. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari