Principal » comerç algorítmic » Apareixen passius fiscals als estats financers?

Apareixen passius fiscals als estats financers?

comerç algorítmic : Apareixen passius fiscals als estats financers?

Els impostos apareixen d’alguna forma als tres estats financers principals: el balanç, el compte de resultats i el compte de fluxos de caixa. Els passius per impostos diferits es poden incloure a la secció de passius a llarg termini del balanç. L’obligació d’impost diferit és un passiu que es deu en el futur. Concretament, l’empresa ja ha obtingut els ingressos, però no pagarà impostos sobre aquests ingressos fins al final de l’exercici. Els passius a llarg termini es paguen en més de 12 mesos.

L’impost de vendes i l’impost d’ús s’acostumen a classificar al balanç com a passiu corrent. Tots dos paguen directament al govern i depenen de la quantitat de producte o serveis venuts perquè l’impost és un percentatge de les vendes totals. L’impost sobre vendes i l’ús depèn de la jurisdicció i del tipus de producte venut. Generalment, aquests impostos es meriten mensualment. La despesa a pagar en menys de 12 mesos és un passiu corrent.

Estats d’ingressos i fluxos de caixa

El compte de resultats, o el compte de pèrdues i guanys, també enumera les despeses relacionades amb els impostos. La declaració determinarà els ingressos abans de l’impost i restarà qualsevol pagament d’impostos per determinar la renda neta després d’impostos. L'ús d'aquest mètode també permet a les empreses estimar el seu passiu per impostos.

El compte de fluxos de caixa també inclou informació sobre les despeses d’impostos. Es classifica com a "impostos a pagar" i inclou tant els passius fiscals a llarg termini com els a curt termini. Quan els impostos es paguen durant el període de flux de caixa reflectit al compte, aquest canvi es mostra com una disminució dels impostos a pagar.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari